อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี

เยี่ยมชมเขาวังหรืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จุดเด่นอยู่ที่ทางเข้า ที่เที่ยวอีกแห่งคือเพชรบุรี ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ. เขาวัง. มีเจดีย์และอาคารสีขาว บนยอดเขาเป็นโบราณสถานโบราณของเพชรบุรี ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 92 เมตร สิ่งที่น่าสนใจของเขาวังคือที่ประทับ พระราชวัง วัด และอาคารกลุ่มใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกแบบตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดใหญ่สามลูกด้วยกัน คือ ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังพระนครคีรี ยอดเขาทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดมหาสมาคม บนยอดกลางคือพระธาตุจอมเพชร เที่ยวเพชรบุรี จุดแรกที่ต้องไป ด้านบนมีทัศนียภาพเมืองหาด 360 องศา สวยงามและยังสามารถเห็นโบราณสถาน ถ้าจะมีงานเขาวังช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีของขายเยอะ น่าไปถ่ายรูปมาก
เที่ยวเพชรบุรี สิ่งดีๆ เริ่มต้นที่พระนครคีรีหรือเขาวัง